Stemming (hamerstuk) voorstel verlenging vervaltermijn motie-Van Apeldoorn c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordeningVerslag van de vergadering van 3 maart 2020 (2019/2020 nr. 22)

Aanvang: 13.53 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is het voorstel tot verlenging van de vervaltermijn van de motie-Van Apeldoorn c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening (35078, letter D).


De voorzitter:

Aan de orde is een voorstel om de vervaltermijn van de motie-Van Apeldoorn c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening (35078, D) te verlengen tot en met 21 april 2020. Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde zou deze heden van rechtswege vervallen, maar de motie kan met uw instemming tot en met 21 april aanstaande worden aangehouden. Hierom is door het lid Van Apeldoorn verzocht. Kan de Kamer instemmen met dit verzoek? Dat is het geval. Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.