Stemming motie-Nicolaï c.s. over het alleen afzien van debatten in de fysieke omgeving als de norm van 1,5 meter afstand niet mogelijk isVerslag van de vergadering van 7 april 2020 (2019/2020 nr. 24)

Aanvang: 16.56 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

te weten:

  • de motie-Nicolaï c.s. over het alleen afzien van debatten in de fysieke omgeving als de norm van 1,5 meter afstand niet mogelijk is (35424, letter C).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (35424, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de PvdD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn wij nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik wil u allen hartelijk danken voor een goed verloop van de vergadering in deze uitzonderlijke omstandigheden, in het bijzonder de medewerkers van de Eerste Kamer, de Kamerbewaarder en de bodes, het schoonmaakpersoneel en de beveiliging, de inhoudelijke ondersteuning en de Dienst Verslag en Redactie. Tot slot wens ik dat u allen uw werkzaamheden in goede gezondheid zult kunnen voortzetten in de periode die voor ons ligt.