Verslag van de vergadering van 30 juni 2020 (2019/2020 nr. 34)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerdBekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan heb ik begrepen dat de heer Kox een punt van orde heeft met betrekking tot het op 2 juni jongstleden gehouden interpellatiedebat en de uitvoering van de moties van het lid Kox c.s. inzake een tijdelijke huurstop. Ik geef het woord aan de heer Kox voor een korte toelichting bij de interruptiemicrofoon.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox i (SP):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil een korte verklaring afleggen, mede namens de fracties van Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS, OSF en mijn partij, de SP.

De indieners en ondersteuners van de vorige week door deze Kamer aangenomen motie van afkeuring maken uit de zopas ontvangen reactie van de minister van Binnenlandse Zaken op dat zij nog steeds niet bereid is om haar door de Kamer afgekeurde huurbeleid aan te passen. Evenmin verbindt zij vooralsnog enige andere consequentie aan de door de Kamer aangenomen zware en unieke motie. Dat is een triest novum in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Niet eerder legde een minister, kennelijk met steun van het kabinet, een motie van afkeuring van een Kamer van onze volksvertegenwoordiging naast zich neer.

Met de weigering om de Kamer tegemoet te komen en op enigerlei wijze een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor 3,3 miljoen huurders wier huren morgen, 1 juli, tegen de wil van deze Kamer omhooggaan, leggen de minister en het kabinet een zware hypotheek op de relatie met deze Kamer. Een door de volksvertegenwoordiging aangenomen motie van afkeuring verdwijnt niet door eraan voorbij te gaan, maar blijft staan totdat de regering het afgekeurde beleid bijstelt en de verstoorde relatie met de Kamer herstelt. Zolang dat niet gebeurt, zal de minister begrijpen dat komende wetsvoorstellen wellicht geen steun van deze Kamer krijgen als er niet alsnog wordt voorzien in een tijdelijke huurstop of vergelijkbaar effectieve maatregelen ter bescherming van de door de coronacrisis extra kwetsbare huurders.

Elk wetsvoorstel zal natuurlijk op z'n merites beoordeeld worden en daartoe rekenen wij vanzelfsprekend vanaf nu de tot drie keer toe gedane uitspraak van deze Kamer. We raden de minister en de regering aan daarmee terdege rekening te houden, zeker ook bij de voorbereiding van de begroting voor 2021. De minister zegt in haar brief dat zij richting Prinsjesdag wellicht toch met aanvullende voorstellen komt om de positie van de huurders te beschermen. Pas dan en met meeweging van de door de Kamer aangereikte suggesties wordt voortzetting van het debat in deze Kamer weer zinvol. Nu even niet.

Voorzitter. We vragen u daarom dit deel van het stenogram aan de regering door te geleiden en stellen voor de brief van de minister van Binnenlandse Zaken voor verdere bespreking in handen te geven van de commissie voor Binnenlandse Zaken.

Dank u wel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Ik zal conform uw verzoek dit deel van de Handelingen doorgeleiden aan de regering. Uw voorstel van orde is om de brief in behandeling te laten bij de commissie. Hij staat al op de agenda van de commissie. Kan de Kamer zich vinden in dit voorstel van orde? Dat is het geval en dan is het voorstel van orde aanvaard.

Ik schors de vergadering nu voor enkele ogenblikken in afwachting van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.