Stemming motie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparenVerslag van de vergadering van 19 januari 2021 (2020/2021 nr. 20)

Aanvang: 13.45 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen),

te weten:

  • de motie-Oomen-Ruijten c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35555, letter H).

(Zie vergadering van 12 januari 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans is aan de orde stemming over een motie. Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. We stemmen over de motie 35555, letter H, de motie van het lid Oomen-Ruijten c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die vóór de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Oomen-Ruijten c.s. (35555, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, Fractie-Otten, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.