Stemming Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzenVerslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Aanvang: 1.14 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen) (35807).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 35807, Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen).

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ja, mevrouw Baay.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De voorzitter:

Als u voor beide wetsvoorstellen een verklaring wil afleggen, stel ik voor dat u dat meteen doet. Als u over het andere wetsvoorstel een stemverklaring wilt afleggen, zou u dat dus nu kunnen doen. Mevrouw Baay.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Baay-Timmerman i (50PLUS):

Dank, voorzitter. Ik begin met 35807. Toegangsbewijzen zijn nodig voor het hergeven van onze vrijheden en zijn daarom noodzakelijk. Dat was, heel kort door de bocht, de strekking van het vandaag gehouden debat over testbewijzen. Maar voor 50PLUS blijft het onduidelijk welke weging en criteria doorslaggevend zijn om testbewijzen voor de niet-essentiële voorzieningen per sector verplicht te stellen. Daarnaast had 50PLUS twijfels over de daadwerkelijke praktische uitvoerbaarheid van de wet. Deze twijfels zijn niet weggenomen. Dit meewegende zal mijn fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

Dan, voorzitter, het wetsvoorstel 35808. Het wetsvoorstel over de quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden zorgt voor een moeilijke afweging bij mijn fractie. Ook 50PLUS vindt dat zo veel mogelijk moet worden gedaan om de import van besmettingen uit risicovolle gebieden te beperken. De effectiviteit en controle op naleving van quarantaine blijven lastig, zo bleek wel uit de vele vragen. Maar totale vliegverboden zijn ingrijpender dan een quarantaineplicht. Daarmee voldoet het vooralsnog aan de proportionaliteitsvereisten. Mede gelet op de vooralsnog korte tijdelijke werking van deze wet zal mijn fractie alles afwegende voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de PvdA, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.