Stemming over de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 21 februari 2023 inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 7 maart 2023 (2022/2023 nr. 21)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 21 februari 2023 inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer (36259, letter C).

Deze brief wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Volksgezondheid ... Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ...

(Hilariteit)

De voorzitter:

Het was als een compliment bedoeld. Ik heet de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Dittrich het woord wenst over de stemmingen met betrekking tot de wetsvoorstellen en de motie inzake de Wet digitale overheid. Ik geef het woord aan de heer Dittrich voor een korte toelichting.

De heer Dittrich i (D66):

Dank u wel, voorzitter. We hebben vanmorgen een vergadering gehad van de commissie voor Binnenlandse Zaken. We hebben afgesproken dat we uitstel willen van deze stemmingen, overigens ook over de motie-Van Hattem die daaronder staat. We willen dit graag op 21 maart weer op de agenda hebben, zodat de vaste Kamercommissie nog wat vragen kan stellen en de staatssecretaris in de gelegenheid kan worden gesteld om die te beantwoorden voor 21 maart.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. Kan de Kamer zich hierin vinden? Dat is het geval. Dit betekent dat er op een later moment over de wetsvoorstellen 35868 en 34972, alsmede over de motie 34972, 35868, letters AD gestemd wordt.