Stemming over moties, ingediend bij de behandeling van het voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste KamerVerslag van de vergadering van 16 mei 2023 (2022/2023 nr. 31)

Aanvang: 17.56 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen overige moties Herziening Reglement van Orde van de Eerste Kamer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer,

te weten:

  • de motie-Mei Li Vos c.s. over het mogelijk maken van een digitaal quorum (CLVI, letter M);
  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het benoemen van feiten en personen tijdens plenaire debatten (CLVI, letter P).

(Zie vergadering van 9 mei 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij ten slotte nog over twee moties.

We stemmen over de motie CLVI, letter M, de motie van het lid Vos c.s. over het mogelijk maken van een digitaal quorum. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Mei Li Vos c.s. (CLVI, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte stemmen wij over de motie CLVI, letter P, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het benoemen van feiten en personen tijdens plenaire debatten. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (CLVI, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan bedank ik graag de commissie namens de Kamer nogmaals hartelijk voor de verrichte werkzaamheden. Het was veel werk. Ik concludeer dat conform artikel 35 van het Reglement van Orde de commissie zich van haar taak heeft gekweten en derhalve ophoudt te bestaan.

Ik schors nu de vergadering voor enkele ogenblikken om de voormalige commissieleden te kunnen feliciteren met het door hen behaalde resultaat, waarna wij verdergaan met de overige stemmingen.

(Applaus)

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.