Stemming Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijsVerslag van de vergadering van 16 mei 2023 (2022/2023 nr. 31)

Aanvang: 14.09 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35765).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans gaan wij verder met de stemmingen. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij deze stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35765, Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Krijnen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Krijnen i (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik spreek mede namens de fractie van de PvdA. Onze beide fracties staan achter de doelstelling van deze wet, namelijk het verkleinen van de kansenongelijkheid bij de instroom van leerlingen in het hoger onderwijs. Onze stemverklaring richt zich dan ook eerder op een aangenomen amendement dat het tegengestelde in eerste instantie mogelijk leek te maken. De minister geeft in antwoorden op onze schriftelijke vragen aan dat dit amendement in lijn met de doelstellingen van de wet zal worden uitgevoerd door de onderwijsinstellingen en dat de minister dat actief zal monitoren. Voor onze fracties is dat voor nu een voldoende antwoord en dus kunnen wij voor de wet stemmen. We zullen de uitvoering ervan blijven volgen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Krijnen. Wil een van de andere leden een stemverklaring afleggen over het wetsvoorstel? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.