Stemming motie Wet werken waar je wiltVerslag van de vergadering van 26 september 2023 (2023/2024 nr. 01)

Aanvang: 14.02 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wet werken waar je wilt

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt),

te weten:

  • de motie-Van der Goot en Bakker-Klein c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders (35714, letter H).

(Zie vergadering van 12 september 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We beginnen met de stemming over motie 35714, letter H, de motie van de leden Van der Goot en Bakker-Klein c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De VVD, de heer Van de Sanden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van de Sanden i (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Met uw welnemen wil ik ook meteen een stemverklaring over het wetsvoorstel afleggen.

Ten aanzien van de voorliggende motie is de VVD ervan op de hoogte dat hard wordt gewerkt aan het oplossen van de daarin genoemde fiscale knelpunten. Het signaal dat de voorliggende motie beoogt af te geven, wordt door de VVD als steuntje in de rug gezien. De motie zal worden gesteund.

Met betrekking tot het wetsvoorstel Werken waar je wilt was het de politieke keuze van een meerderheid in de Tweede Kamer om voor dit voorstel te stemmen. Dat neemt niet weg dat de VVD, gezien de criteria van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en rechtmatigheid die in de Eerste Kamer worden gehanteerd, hier niet voor kan zijn. De VVD is voor flexibilisering van arbeidsrelaties. De VVD is daarbij voor het geven van ruimte en vertrouwen aan werkgevers en werknemers. De VVD is voor het geven van zuurstof aan mensen en organisaties, en niet voor verstikking door onnodige regels. Wanneer er regels nodig zijn, is de VVD voor regels die werken in de echte wereld en niet alleen op de Haagse tekentafel: regels die duidelijk zijn en die arbeidsrelaties niet onnodig juridiseren. Het wetsvoorstel Werken waar je wilt is, zoals inmiddels is gebleken, een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem. Het lost niets op en zorgt voor een overbodige vergroting van regeldruk. De VVD stemt daarom tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van de Sanden. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen bij de motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan over de motie.

In stemming komt de motie-Van der Goot en Bakker-Klein c.s. (35714, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, JA21, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.