Behandeling voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellenVerslag van de vergadering van 3 oktober 2023 (2023/2024 nr. 02)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gerectificeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het overzicht van voorgestelde controversiële wetsvoorstellen (36408, letter A).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de besluitvorming over controversieelverklaring van wetsvoorstellen.

Conform de procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaring van bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen heb ik aan de Kamer twee lijsten voorgelegd. De A-lijst bevat de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling. De B-lijst bevat de wetsvoorstellen die zich in de fase van schriftelijke behandeling bevinden.

Na inventarisatie bij de fracties heb ik geconcludeerd dat er voor één wetsvoorstel een meerderheid in de Kamer is om dit controversieel te verklaren. Het betreft het wetsvoorstel 36277, Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur, kortweg de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur.

Mijn voorstel is dan ook dit wetsvoorstel controversieel te verklaren en tevens de overige op de lijsten voorkomende voorstellen niet controversieel te verklaren. Kan de Kamer zich hierin vinden? Dat is het geval.

U wenst het woord, mevrouw Kluit? Als er niet gestemd wordt, kunt u geen stemverklaring afgeven. In het Kamerstuk is gedocumenteerd dat uw fractie voor of tegen de controversieelverklaring is.

Kan de Kamer zich hierin vinden? Dat is het geval. Ik concludeer dat de Kamer het genoemde wetsvoorstel controversieel verklaart en de overige op de lijsten voorkomende voorstellen niet controversieel verklaart.