Stemming motie Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare ordeVerslag van de vergadering van 24 oktober 2023 (2023/2024 nr. 04)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen,

te weten:

  • de motie-Bezaan c.s. over het reserveren van extra ruimte op de begroting voor de politie (36217, letter D).

(Zie vergadering van 10 oktober 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36217, letter D, de motie van het lid Bezaan c.s. over het reserveren van extra ruimte op de begroting voor de politie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Dittrich namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich i (D66):

Dank u wel, voorzitter. Er komt een invoeringstoets voor het wetsvoorstel over ongeveer een jaar. Dan kan precies bekeken worden hoeveel politie-inzet extra nodig is om dit wetsvoorstel op een goede manier uit te voeren. Wij vinden daarom dat deze motie te vroeg komt. Daarom zal de fractie van D66 tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Bezaan c.s. (36217, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FVD, JA21, de SP, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de VVD, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Het lid Van Langen-Visbeek heeft verzocht om over de twee moties 36269, letters E en F, te stemmen voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Dat verzoek is zojuist gedaan. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.