Stemming Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare ordeVerslag van de vergadering van 24 oktober 2023 (2023/2024 nr. 04)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen (36217).

(Zie vergadering van 10 oktober 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan geef ik het woord aan de heer Van Dijk in verband met een punt van orde aangaande een controversieelverklaring.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag bespreken we in de commissie I&A de procedure rond de bekende spreidingswet, waarbij de asielopvang in gemeentes centraal staat. Het is een politiek gevoelig, inhoudelijk complex dossier dat raakt aan de verhouding tussen de verschillende bestuursorganen, maar ook qua uitvoering aan veel vragen. De SGP vindt het niet in de rede liggen om dit gevoelige dossier te bespreken met een demissionair kabinet. Daarom zal mijn fractie vanmiddag in de commissie voorstellen om dit controversieel te verklaren. Ik weet de afloop in de commissie natuurlijk niet, maar ik wil de voorzitter vast vragen om voor volgende week op de plenaire agenda rekening te houden met stemmingen over controversieelverklaring.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Dan zullen we dat zo doen — ik kijk even rond — even los van hoe zo'n stemming verder afloopt, natuurlijk. Maar we zullen daar in ieder geval rekening mee houden.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Dank u, voorzitter. De PVV-fractie sluit zich aan bij het ordevoorstel van de SGP, maar ik wil gelijk aankondigen dat wij graag een hoofdelijke stemming willen hebben volgende week.

De voorzitter:

Het is goed dat u dat vast aankondigt. Dank u wel. Dat wordt dan dus een hoofdelijke stemming, mits de commissie dat verzoek ook ondersteunt.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 36217, maar niet dan nadat ik mevrouw Faber opnieuw het woord gegeven heb.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Volgens mij maakt het niet uit wat de commissie daarvan vindt. Als wij dat hier hoofdelijk ter stemming willen hebben, dan komt dat volgens mij ter stemming.

De voorzitter:

Zeker. Het ging ook niet over het hoofdelijke stemmen, maar over überhaupt stemmen. De commissie zal het waarschijnlijk wel steunen. We zetten het in ieder geval op de agenda met een hoofdelijke stemming. Dat doen we sowieso.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Nogmaals, het maakt niet uit of de commissie dat wel of niet wil. Het is aan de Kamer.

De voorzitter:

Dat klopt. Dank u wel.

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 36217, Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, de PVV, het CDA, FVD, Volt, JA21, de VVD, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.