Stemming motie Wijziging begrotingen Financiën en Nationale Schuld 2023 en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 samenhangende met de VoorjaarsnotaVerslag van de vergadering van 5 december 2023 (2023/2024 nr. 10)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wijziging begrotingen Financiën en Nationale Schuld 2023 en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 samenhangende met de Voorjaarsnota

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota),

te weten:

(Zie vergadering van 11 juli 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de aangehouden motie 36350-IX, 36350-XV, letter F, de motie van het lid Van Rooijen over de AOW als onlosmakelijk onderdeel van het stelsel van sociale zekerheid. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36350-IX, 36350-XV, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, de PVV, het CDA, FVD, de PvdD, de SP, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Volt, JA21, de VVD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik heb nog een punt van orde, namelijk een vraag aan de heer Janssen. Ik heb begrepen dat hij mogelijk een motie gaat indienen in de tweede termijn van de interpellatie van vanmiddag. Wil hij die motie vandaag in stemming hebben gebracht? Dan moet de Kamer dat namelijk weten. Of doen we dat in beginsel volgende week?

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter, ik was voornemens om dat volgende week te doen, omdat ik ervan uitging dat we die interpellatie pas vanavond aan het eind van de avond zouden hebben. Maar als er vandaag fractiegewijs gestemd kan worden, dan zou ik de stemming graag vandaag hebben.

De voorzitter:

Prima, dan gaan we dat plannen voor ergens na dat debat. Dat is beter dan ervoor, denk ik!

(Hilariteit)