24.613

Implementatie EG-richtlijn inzake toegang tot milieu-informatie



Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van de EG-richtlijn van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie.

Deze richtlijn verplicht lid-staten te waarborgen dat overheidsinstanties gehouden zijn op verzoek alle voorhanden milieu-informatie beschikbaar te stellen aan iedere natuurlijke of rechtspersoon.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 september 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 180 van 7 april 1998.


Kerngegevens

ingediend

19 februari 1997

titel

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met de implementatie van de richtlijn nr. 90/313/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

 • In bepaalde uitzonderingsgevallen vervalt de verplichting voor overheidsinstanties om milieu-informatie beschikbaar te stellen.
 • Deze uitzonderingsgronden hebben ondermeer betrekking op openbare veiligheid, vertrouwelijkheid van overheidshandelen, persoonlijke gegevens, zaken die onder de rechter vallen en industriële of commerciële belangen.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

 • 24 februari 1998
  eindverslag commissie Biza nr. 19c
 • 12 februari 1998
  memorie van antwoord nr. 19b
 • 11 november 1997
  voorlopig verslag commissie Biza nr. 19a
 • 25 september 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 19
 • 25 september 1997
  stemming (hamerstuk) Handelingen TK 1997/1998, nr. 2, blz: 341