25.289

Samenwerkingslichaam landbouwDit wetsvoorstel geeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de mogelijkheid zijn bevoegdheden ter uitvoering van de wet over te dragen aan een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat door product- of bedrijfschappen gezamenlijk in het leven kan worden geroepen.

Dit in verband met de opheffing van het Landbouwschap per 1 januari 1998.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 juni 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 september 1997 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 april 1997

titel

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, in verband met het opnemen van de mogelijkheid om medewerking te vorderen van een samenwerkingslichaam als bedoeld in artikel 110 van de Wet op de bedrijfsorganisatie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten