25.345

Protocol Nederland-Maleisië inzake belastingenDit wetsvoorstel keurt het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen Nederland en Maleisië inzake belastingen (Trb. 1997 nr. 13) goed.

Leden van de Tweede Kamer hadden om uitdrukkelijke goedkeuring door de Staten-Generaal verzocht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 november 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 1997 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 742 van 29 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

2 augustus 1997

titel

Goedkeuring van het op 4 december 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 7 maart 1988, met briefwisseling (Trb. 1997, 13)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten