25.447

Uitkeringswet tegemoetkoming twee of vijfjarige diensttijd veteranenDit wetsvoorstel kent een uitkering toe van f1000,- als financiële tegemoetkoming voor diegenen die als militair zijn uitgezonden geweest en/of die onder buitengewoon moeilijke omstandigheden langer dan twee maar korter dan vijf jaar hun werkelijke dienst hebben moeten verrichten en daarvoor geen financiële compensatie hebben ontvangen.

Dit naar aanleiding van de motie-Zijlstra (TK 21.490, nr. 18) waarin verzocht wordt om een wettelijke regeling terzake te treffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 november 1997 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 728 van 29 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

5 juli 1997

titel

Eenmalige uitkering aan gewezen militairen die meer dan twee doch minder dan vijf jaren hebben gediend (Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd vetranen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

  • 15 december 1997
    stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 11, blz: 469-470
  • 2 december 1997
    eindverslag commissie defensie nr. 123a
  • 18 november 1997
    gewijzigd voorstel van wet nr. 123