25.972

Beheersing van zware gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (Seveso-II)Dit voorstel wijzigt ondermeer de Wet Milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet als gevolg van de uitvoering van de Seveso II-richtlijn (PbEG 1997, L10).

Het doel van de richtlijn is de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, evenals de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 januari 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 februari 1999 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 april 1998

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten