26.532

Het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedragDit voorstel treft een maatregel in de regulerende energiebelasting op grond waarvan energiepremies kunnen worden toegekend aan huishoudens voor energiezuinige apparaten en energiebesparende voorzieningen.

Tevens voert het een milieu-investeringsaftrek in voor bedrijven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan aanbevelingen van de werkgroep vergroening van het fiscale stelsel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 november 1999 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 1999 zonder stemming aangenomen. De wet is opgenomen in Staatsblad 557 van 23 december 1999. De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 287 van 4 juli 2000.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 1999

titel

Wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2000


Documenten