26.586

Strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel



Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet wapens en munitie.

Het voorstel beoogt het illegaal bezit van en de illegale handel in vuurwapens verder tegen te gaan door het onderscheid tussen de strafmaat voor de verschillende vuurwapencategoriën te laten vervallen. Daarnaast wordt een langere maximumstraf op het illegaal bezit en de illegale handel voorgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 juni 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 oktober 2000 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

8 juni 1999

titel

Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenhandel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • De strafmaat voor illegaal bezit van een vuurwapen wordt verhoogd naar een maximumstraf van 4 jaar.
  • De strafmaat voor handel in illegale vuurwapens wordt verhoogd van een maximum van 4 jaar tot 8 jaar. Een bijkomend voordeel van deze verhoging is dat het instrumentarium van de Centrale Inlichtingendienst van de politie automatisch kan worden gebruikt.
  • Ook zal op grond van artikel 46 Wetboek van Strafrecht het plegen van eventuele voorbereidingshandelingen strafbaar kunnen zijn en daarom onderwerp van opsporingsonderzoek kunnen vormen.

Documenten