26.696

Toezicht op verzekeringsondernemingenDit voorstel wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. Met dit voorstel wordt beooogd de Europese richtlijn betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep in het Nederlandse recht te implementeren.

De richtlijn vormt een aanvulling op de reeds bestaande Europese wetgeving met betrekking tot de levens- en schadeverzekeringssector. Het instrumentarium ten aanzien van die aspecten van het toezicht die samenhangen met de solvabiliteitspositie van verzekeraars wordt hiermee versterkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 februari 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 168 van 27 april 2000.


Kerngegevens

ingediend

18 augustus 1999

titel

Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PbEG L 330) te verwerken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 5 juni 2000. De in dit voorstel vervatte voorschriften worden voor het eerst toegepast met betrekking tot het boekjaar dat op 1 januari 2001 of gedurende dat kalenderjaar begint


Documenten