26.820

Belastingplan 2000Dit voorstel bevat maatregelen op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid en inkomensbeleid. Het levert een bijdrage aan een verdere vergroening van het fiscale stelsel; met name in het kader van milieuvriendelijke vervoersmodaliteiten bevat het voorstel maatregelen voor auto en vervoer.

Het voorstel is een onderdeel van het fiscale pakket 2000. Dit pakket van vier samenhangende wetsvoorstellen, is een (wets)technische uitwerking van voorstellen die het kabinet in de Miljoenennota 2000 en elders heeft gedaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1999 met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 579 van 28 december 1999.

De inwerkingtreding van artikel VII onderdelen B en D, onder 3, is opgenomen in Staatsblad 585 van 30 december 1999.

De inwerkingtreding van artikel VII onderdelen N en O, onder 2, P, R en S, onder 1, is opgenomen in Staatsblad 269 van 16 juni 2000.

De inwerkingtreding van artikel XXIV is opgenomen in Staatsblad 415 van 17 oktober 2000.


Kerngegevens

ingediend

29 september 1999

titel

Wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2000 met enkele uitzonderingen


Hoofdlijnen

De belangrijkste voorstellen voor het Belastingplan 2000:

  • verhoging maximum-arbeidskostenforfait met fl. 390
  • verhoging algemene ouderenaftrek met fl. 380
  • fiscale faciliteit jonggehandicapten met 'Wajong-uitkering'
  • verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten
  • verhoging energiebelastingen
  • invoering belasting op leidingwater
  • verhoging BPM voor dieselauto's en verlaging MRB voor LPG-3 personenauto's
  • verlaging Vpb-tarief van 35% naar 30% over de eerste fl. 50.000 winst
  • afschaffing assurantiereserve eigen risico en de exportrisicoreserve
  • verlaging kapitaalbelasting van 1% naar 0,9%

Het Belastingplan 2000 wordt aangevuld met de extra koopkrachtmaatregelen voor de sociale minima die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft toegezegd.


Documenten