26.877

Het fokken met en vervoer van dierenDit voorstel wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, mede ter uitvoering van richtlijn nr. 91/628/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1991.

Met het voorstel wordt beoogd dat het tentoonstellen en verhandelen van gefokte nakomelingen kan worden verboden indien doelbewust is gefokt op erfelijke eigenschappen die het welzijn van de dieren nadelig beïnvloeden. Ten aanzien van dierenvervoer wordt het mogelijk de dieren adequaat onder te brengen, de reis te doen stopzetten, de dieren terug te zenden en de dieren te laten slachten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 oktober 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 november 1999

titel

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (het fokken met en vervoer van dieren)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten