27.052

Inwerkingtreding Besluit huisvesting vleeskuikenouderdierenDit wetsvoorstel voorziet in de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren (Stb. 2000, 131)PDF-document. Het besluit bevat regels omtrent de huisvesting van vleeskuikenouderdieren.

Hiermee worden eisen gesteld aan de voor vleeskuikenouderdieren beschikbare vloer- en strooiseloppervlakte, zitstokken en voederbakken. Verder bevat het besluit een verbod op het houden van vleeskuikenouderdieren op draadroosters.

Een aantal Tweede Kamerleden heeft verzocht de inwerkingtreding van het besluit bij wet te regelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 14 februari 2003PDF-document ingetrokken door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het voorstel hanteert niet het Europees voorgeschreven minimumniveau voor nationale welzijnsvoorschriften, zoals geformuleerd in het Strategisch Akkoord.


Kerngegevens

ingediend

22 juli 2000

titel

Regeling van de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten