27.229 (R1660)

Goedkeuring Verdrag over samenwerking met de Verenigde Staten over drugsbestrijdingDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Staten betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht. (Trb. 2000, 34)PDF-document.

Hiermee wordt de huidige samenwerking tussen de Nederlandse Antillen en Aruba met de VS in verband met de drugsbestrijdingsactiviteiten, de zogenaamde Forward Operating Locations (Trb. 1999, 98)PDF-document, voortgezet. Het verdrag bevat bepalingen die betrekking hebben op de steunpunten op de eilanden voor Amerikaans overheidspersoneel, waaronder militairen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 mei 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2001 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 508 van 1 november 2001.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2000

titel

Goedkeuring van het op 2 maart 2000 te Oranjestad, Aruba, totstandgekomen Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

 • de VS benutten hoofdzakelijk de bestaande infrastructurele voorzieningen, dus geen eigen militaire infrastructuur of bases die exclusief in gebruik zijn bij de VS;
 • het Amerikaanse personeel (circa 15 personen) is:
  • belast met coördinatie van de logistieke steun aan eenheden en met "mission planning",
  • afkomstig uit met name de strijdkrachten en de douane van de VS;
 • het personeel en materieel zijn slechts bestemd voor drugsbestrijdingsdoeleinden;
 • het materieel is onbewapend en het personeel is slechts bewapend voor de persoonlijke veiligheid en de beveiliging van het VS-materieel;
 • de operaties die vanaf Curaçao en Aruba plaatsvinden worden uitgevoerd in opdracht en onder leiding van de Joint Interagency Task Force-East (JIATF-E);
 • binnen het JIATF-E vervult de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch gebied, tevens Commandant Kustwacht, de rol van Task Group Commander (CTG);
 • Amerikaanse eenheden staan tijdens het uitvoeren van de vluchten onder het tactisch bevel van de CTG;
 • het verantwoordelijkheidsgebied van de CTG omvat de territoriale wateren van de Nederlandse Antillen en Aruba en een substantieel zee- en luchtgebied in de Caraïbische Zee.

Documenten