27.282

Een andere positionering van de rijksarchiefinspectieDit wetsvoorstel ontheft de rijksarchiefdienst van zijn toezichtstaak teneinde de rijksarchiefinspectie die nu onderdeel uitmaakt van de rijksarchiefdienst, elders te kunnen onderbrengen bij het bestuursdepartement van het ministerie van OCW.

Wetswijziging is noodzakelijk omdat de toezichthoudende taak van de rijksarchiefdienst wettelijk is verankerd in de Archiefwet 1995. Ook de Organisatie- en mandaatregeling OCenW van 8 juli 1997 moet worden gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 februari 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste kamer heeft het voorstel op 6 maart 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 131 van 20 maart 2001.


Kerngegevens

ingediend

8 september 2000

titel

Wijziging van de Archiefwet 1995 in verband met een andere positionering van de rijksarchiefinspectie.

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De andere positionering van de rijksarchiefinspectie beoogt de onafhankelijkheid ten opzichte van de rijksarchiefdienst te verzekeren.

In de notitie 'Toezicht op verbetering' (kamerstuk 25809 012) is uitgebreid ingegaan op de gewenste positie en de versterking van de rijksarchiefinspectie in het algemeen.

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de maatregelen die in die brief van 16 augustus 1999 zijn aangekondigd.


Documenten