27.400 XIV

Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 2001Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2001 van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 november 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 maart 2001 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2000

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten