27.491

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland over het vrije verkeer van personenDit wetsvoorstel regelt het vrije verkeer van personen tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2000, 16)PDF-document en de toegang tot economische activiteiten waaronder het verlenen van diensten. De overeenkomst maakt onderdeel uit van in totaal zeven verdragen.

Hiermee wordt het nationale toelatingsbeleid ten aanzien van de vrije toegang van onderdanen van de EU-landen en die van Zwitserland tot elkaars grondgebied geregeld. Verder bevat het voorstel enige wijzigingen van de Vreemdelingenwet en de Vreemdelingenwet 2000.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 juli 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 432 van 4 oktober 2001.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2000

titel

Goedkeuring van het op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen en wijziging van de Vreemdelingenwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten