27.572

Wet toezicht Europese subsidiesDit wetsvoorstel geeft een minister de bevoegdheid toezicht te houden op niet tot de staat behorende bestuursorganen die EG-subsidies ontvangen of die een andere taak met betrekking tot dergelijke subsidies hebben gekregen.

Dit voorstel voorziet in drie ministeriële bevoegheden ten aanzien van bestuursorganen. De minister krijgt recht op informatie, de bevoegheid om aanwijzingen te geven. Verder wordt het verhaalsrecht ingevoerd.

Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met een wijziging van de Comptabiliteitswet (27.571).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 oktober 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 januari 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 40 van 5 februari 2002.


Kerngegevens

ingediend

2 januari 2001

titel

Wet toezicht Europese subsidies

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2002, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten