27.573

Aanpassing wetten in verband met transactiebevoegdheid openbaar ministerieDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten om een grondslag te bieden voor het stellen van nadere regels voor de uitoefening van de transactiebevoegheid van het openbaar ministerie.

Daarnaast voorziet het voorstel in enkele technische aanpassingen, in verband met de kosten van verhaal bij het ten uitvoer brengen van geldboetes en andere vermogenstransacties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 maart 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 245 van 31 mei 2001.


Kerngegevens

ingediend

2 januari 2001

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften teneinde een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten