27.632

Initiatiefvoorstel-Dittrich inzake invoering spreekrecht slachtoffers en nabestaandenDit initiatiefvoorstel van het lid Dittrich (D66) strekt ertoe spreekrecht voor slachtoffers of hun nabestaanden in te voeren tijdens het onderzoek ter terechtzitting.

Hiertoe wordt het Wetboek van Strafvordering gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 december 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 27 april 2004. Het wetsvoorstel is op 11 mei 2004 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door Boris Dittrich (D66) en Fred Schonewille (LPF).


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2001

titel

Voorstel van wet van het lid Dittrich tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De redenen om het spreekrecht in te voeren zijn:

  • De mondelinge verklaring van het slachtoffer of diens nabestaande kan bijdragen aan het begin van herstel van de emotionele schade die bij het slachtoffer of diens nabestaanden is aangericht
  • Tijdens de terechtzitting zijn alle relevante procesdeelnemers aanwezig. Wanneer het slachtoffer of een van diens nabestaanden gebruik maakt van het voorgestelde recht, dan kan de rechter direct zien en horen hoe het met het slachtoffer of diens nabestaanden gaat. Die informatie kan door de rechter in zijn beoordeling worden betrokken
  • Niet alleen de rechter, maar ook de verdachte kan rechtstreeks van het slachtoffer of diens nabestaande horen wat het gepleegde misdrijf in hun leven betekend heeft. Zodoende komen de gevolgen van het misdrijf dat hem ten laste is gelegd in beeld en draagt dit er wellicht toe bij dat de verdachte gaat beseffen wat hij heeft gedaan
  • Het spreekrecht kan de zichtbaarheid van het slachtoffer vergroten en wellicht daardoor eveneens in het algemeen preventief werken

Het spreekrecht kan uitgeoefend worden bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld


Documenten