27.648

Vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezakenDit voorstel wijzigt een aantal wetten en trekt de Tariefcommissiewet in. Met dit voorstel wordt het beroep bij de Tariefcommissie vervangen door beroep bij de douanekamer.

Daartoe wordt de douanekamer bij het gerechtshof te Amsterdam ingesteld. Met dit voorstel wordt tevens voorzien in de mogelijkheid van beroep in cassatie tegen uitspraken in douanezaken.

Tenslotte wordt de rechtsmacht in geschillen over bij invoer geheven belastingen overgeheveld van de gerechtshoven naar het gerechtshof Amsterdam.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 juli 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 419 van 27 september 2001.


Kerngegevens

ingediend

26 maart 2001

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Douanewet en enige andere wetten, alsmede intrekking van de Tariefcommissiewet (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via