27.812

Wijziging Wet tot behoud van cultuurbezitDit wetsvoorstel bevat de uitwerking van de evaluatie van de Wet tot behoud van cultuurbezit (WBC) en enige redactionele verbeteringen.

Met dit voorstel wordt geregeld dat roerende zaken niet meer onder het beschermingsregime van de wet vallen door plaatsing op een lijst, maar door aanwijzing als beschermd voorwerp.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 7 februari 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 145 van 21 maart 2002.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2001

titel

Wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met de evaluatie van die wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

het wetsvoorstel regelt:

  • opneming in de wet van de toetsingscriteria voor plaatsing op de lijst van beschermde voorwerpen;
  • verkorting en vereenvoudiging van de procedure voor aankopen van beschermde voorwerpen;
  • het facultatief stellen van het advies van de Raad voor Cultuur dat voorafgaat aan het aanvoeren van bedenkingen.

Documenten

5