28.000 XVI

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2002Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2002 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 20 december 2001 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 april 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2001

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten