28.018

Ongebruikelijke transactiesMet dit wetsvoorstel wordt de verkoop van zaken van grote waarde die zich lenen voor het witwassen van geld onder de werkingssfeer van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 gebracht. Hiermee wordt vooruitgelopen op de invoering van de gewijzigde EG-richtlijn van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (91/308/EEG)PDF-document.

Met dit voorstel wordt het witwassen van geld bestreden. Een persoon die beroepsmatig zaken van grote waarde, zoals voertuigen, kunstvoorwerpen en juwelen, verkoopt of bemiddelt bij de verkoop, wordt verplicht de cliënt te identificeren en ongebruikelijke transacties boven 15.000 euro te melden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2001 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 september 2001

titel

Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren van grote waarde

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst
  • 2. 
    Indien het bij Koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst

Documenten

8