28.251

Implementatie internationale verplichtingen bestrijding terrorisme en naleving financiële sanctiesDit voorstel wijzigt de Sanctiewet 1977 en de Wet op de economische delicten en beoogt een volledige uitvoering van internationale sanctieregimes gericht op de bestrijding van terrorisme.

Daartoe voorziet het voorstel in een uitbreiding van het instrumentarium dat de met het toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977 belaste instanties ten dienste staat bij het toezicht op maatregelen met betrekking tot het financieel verkeer. Ook wordt de strafmaat voor overtreding van de krachtens de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften verhoogd en op gelijke voet gesteld met de strafmaat voor overtreding van de In- en uitvoerwet ten aanzien van strategische goederen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 270 van 6 juni 2002.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2002

titel

Wijziging van de Sanctiewet 1977 met het oog op de implementatie van internationale verplichtingen gericht op de bestrijding van terrorisme en uitbreiding van het toezicht op de naleving van financiële sanctiemaatregelen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten