28.332

Novelle wijziging Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebiedenDit wetsvoorstel is een novelle op het in de Eerste Kamer aangehouden voorstel Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (27.835) en zorgt voor duidelijkheid over stanknormen zodat betrokken provincies reconstructieplannen kunnen opstellen.

De novelle breidt hiertoe de werkingssfeer van het oorspronkelijke voorstel uit met zogeheten verwevingsgebieden. Verwevingsgebieden zijn gebieden waarin landbouw, wonen en natuur naast elkaar bestaan en waar hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk is. Tevens wordt de cumulatieregeling, een modelberekening van de stank afkomstig van bij elkaar in de buurt liggende intensieve veehouderijen, geschrapt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 25 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 april 2002

titel

Wijziging van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (27.835) in werking treedt


Documenten