28.387

Wet Adviesraad gevaarlijke stoffenDit wetsvoorstel stelt de Adviesraad gevaarlijke stoffen in. Hiermee wordt invulling gegeven aan het besluit van het kabinet om de huidige ambtelijke Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen op te heffen en te vervangen door een onafhankelijke adviesraad.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan een aanbeveling van de Commissie onderzoek vuurwerkramp (27.157, nr. 20)PDF-document.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 19 december 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 92 van 6 maart 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 232 van 27 mei 2004.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2002

titel

Instelling van een vast college van advies op het terrein van veiligheid van gevaarlijke stoffen (Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten