28.401

Aanpassing Tabakswet betreffende productie, presentatie en de verkoop van tabaksproductenDit wetsvoorstel wijzigt de Tabakswet ter implementatie van richtlijn 2001/37/EGPDF-document van

5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassingen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten over de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten.

Met dit voorstel worden, met het oog op het beperken van schade door roken aan de gezondheid, zwaardere eisen gesteld aan rookwaren en de etikettering op de verpakking. De tabaksfabrikanten en -importeurs krijgen een informatieverplichting ten opzichte van de overheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 oktober 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2002

titel

Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De informatieverplichting bestaat uit drie hoofdbestanddelen:

  • het jaarlijks indienen van een lijst van ingrediënten, met opgave van de hoeveelheden, opgesplitst naar merk en type;
  • het verplicht meewerken aan ingestelde, aangewezen of goedgekeurde metingen en onderzoekingen inzake de samenstelling van tabaksproducten en de gevolgen van ingrediënten voor de gezondheid, waaronder het gevaar van verslaving;
  • het aanpassen van de verpakkingen om te voldoen aan het verbod op teksten, namen, handelsmerken en figuratieve of andere tekens die de suggestie wekken dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan een ander tabaksproduct.

Documenten