28.515

Verandering Grondwet inzake het correctief referendumDit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet met het oog op de opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. Het overwegingsvoorstel 27.033 is op 10 juli 2001 door de Eerste Kamer aangenomen.

Teneinde een tweede lezing mogelijk te maken, is dit voorstel op grond van artikel 137, vierde lid, van de Grondwet opnieuw ingediend door het Kabinet-Balkenende. Tegelijkertijd echter heeft dit kabinet per briefPDF-document aangegeven dit wetsvoorstel niet te ondersteunen en ook voornemens te zijn de intrekking van de Tijdelijke Referendumwet te bevorderen. Hiertoe is door voornoemd kabinet het wetsvoorstel tot intrekking van de Tijdelijke referendumwet (28.739) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel op 29 juni 2004 verworpen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en LPF stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2002

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

  • 29 juni 2004
    stemming (verworpen, voor SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 89, blz: 5704
  • 17 juni 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 85, blz: 5481-5490