28.636

Implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekeringenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en strekt tot implementatie van de vierde Wam-richtlijn, nr. 2000/26/EG, PbEG L 181PDF-document) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 mei 2000 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG van de Raad.

Met de implementatie van deze richtlijn wordt de positie van personen die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval met een motorrijtuig in een andere lidstaat van de Europese Unie dan die van hun woonplaats verbeterd. De bestaande richtlijnen bieden alleen bescherming aan slachtoffers van verkeersongevallen met motorrijtuigen die zich voordoen in de lidstaat van hun woonplaats. Gezien het sterk toenemende verkeer van personen binnen de EU is deze richtlijn van groot belang. De afwikkeling van in het buitenland geleden schade door motorrijtuigen wordt hiermee vereenvoudigd voor de slachtoffers. De richtlijn is ook van toepassing op ongevallen buiten de EU, voorzover het een land betreft dat onder het internationale verzekeringsbewijs (de groene kaart) valt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 april 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 275 van 10 juli 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 276 van 10 juli 2003.


Kerngegevens

ingediend

16 oktober 2002

titel

Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en is van toepassing op ongevallen die zich vanaf 20 januari 2003 hebben voorgedaan. ht bepalde in artikel II onder D, E en F is niet van toepassing op ongevallen die zich vóór inwerkingtreding van deze wet hebben voorgedaan.


Documenten

8