28.847

Wijziging Wet op het specifiek cultuurbeleidDit wetsvoorstel voorziet in een vermindering van het aantal leden van de Raad voor Cultuur, en een uitbreiding van het aantal leden van de commissies van de Raad.

Dit moet ertoe leiden dat de Raad voor Cultuur effectiever, slagvaardiger en daarmee met meer gezag ten opzichte van het culturele veld en de politiek zijn wettelijk taak kan vervullen en dat de advisering door de Raad een meer integraal karakter krijgt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 maart 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 128 van 31 maart 2004.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2003

titel

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met een verlaging van het maximale aantal leden van de Raad voor cultuur en een verhoging van het maximale aantal leden van commissies van die Raad

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na

de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

9