29.708

Wet op het financieel toezichtDit wetsvoorstel vormt het sluitstuk van de in 2002 in gang gezette herziening van het toezicht op de financiële marktsector. Met deze herziening wordt het sectorale model verruild voor een functioneel model. Dit functionele model kent twee vormen van toezicht: het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht. Doel is het bevorderen van de doeltreffendheid, marktgerichtheid en efficiëntie van het toezicht.

Het wetsvoorstel bestaat uit een algemeen deel en reserveringen voor vier andere delen, te weten de delen prudentieel toezicht, gedragstoezicht en toezicht op de infrastructuur van de financiële markten, en een deel met aanpassingen van andere wetgeving, overgangsrecht en slotbepalingen. Deze delen worden, met uitzondering van het laatste, bij nota van wijziging aan het wetsvoorstel toegevoegd. Hiervoor is gekozen omdat de Wet op het financieel toezicht (Wft) te omvangrijk en complex is om in een keer te behandelen.

De derde nota van wijziging van 26 september 2005 (TK 29.708 nr. 17) strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2002/87/EGPDF-document betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van een aantal richtlijnen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2006 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 475 van 31 oktober 2006.

De plenaire behandeling van het voorstel vond gezamenlijk plaats met het voorstel Wet toezicht financiële verslaggeving (30.336). De invoering wordt geregeld bij de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht (30.658).


Kerngegevens

ingediend

3 augustus 2004

titel

Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij of krachtens wet te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • De nota's van wijziging worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De inwerkingtreding van de verschillende delen van het wetsvoorstel is op één moment voorzien.
  • Het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend door de Nederlandsche Bank en is gericht op de financiële soliditeit van financiële instelllingen.
  • Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten en is gericht op ordelijke en transparante financiële processen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.
  • Om tot een functioneel ingericht wettelijk stelsel te komen, vervangt de Wet op het financieel toezicht (Wtf) acht bestaande toezichtswetten: Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, Wet op het consumentenkrediet en Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996. Ook de Wet financiële dienstverlening (29.507) zal uiteindelijk onderdeel uitmaken van de Wft.


Documenten

19