29.729

Wijziging van de Wet op de accijns en van enkele andere wettenDit wetsvoorstel wijzigt de volgende wetten: Wet op de accijns, Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, Wet belastingen op milieugrondslag.

Dit voorstel bevat een aantal wijzigingen dat in het licht van de uitvoeringspraktijk, vermindering van de administratieve lasten, jurisprudentie en EU-regelgeving wenselijk is, alsmede enkele technische aanpassingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 februari 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 194 van 20 april 2006.

De inwerkingtreding van artikel II, onderdeel B, C en D, en artikel III, onderdeel A, B, C en D is opgenomen in Staatsblad 290 van 27 juni 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 228 van 28 juni 2007.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2004

titel

Wijziging van de Wet op de accijns en van enkele andere wetten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel III. onderdeel Ba, terugwerkt tot en met 1 januari 2005, en dat artikel II, onderdelen Ca, Cb en Cc, terugwerkt tot en met 1 juli 2005
  • 2. 
    in afwijking in zoverre van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
  • 3. 
    in afwijking in zoverre van het eerste lid, treedt artikel II, onderdelen B en C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
  • 4. 
    in afwijking in zoverre van het eerste lid, treden artikel II, onderdeel D, en artikel III, onderdelen A, B, C en D, in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip

Documenten