29.749

Novelle Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroepDit wetsvoorstel is de novelle op de Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep (29.030) . Door aanpassing van de inwerkingstredingsbepaling krijgt het wetsvoorstel, vooruitlopend op een herziening van het omroepenbestel, een tijdelijk karakter tot 1 september 2008 of uiterlijk tot 1 september 2010 als de aangekondigde wetgeving niet tijdig tot stand komt.

Met deze novelle wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel 29030 een in de tijd beperkte loopduur te geven, gegeven het feit dat louter afgaan op ledenaantallen een achterhaalde grondslag vormt voor het verlenen van erkenningen en het kabinet inmiddels voornemens is een grondige herziening van het publieke omroepbestel op korte termijn in gang te zetten. Door van een kortere consessieperiode uit te gaan kunnen de veranderingen eerder gerealiseerd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 november 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD en CDA stemden voor.

De Eerste kamer heeft het voorstel op 7 december 2004 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, ChristenUnie en GroenLinks stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2004

titel

Wijziging van de wet van ..... tot wijziging van de Mediawet met het oog op de verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep, teneinde aan die wijzigingswet een tijdelijk karakter te geven

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijk besluit van 5 september 2003 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet met het oog op verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep (29.030) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten