29.942

Herziening schuldsaneringsregeling natuurlijke personenDit wetsvoorstel wijzigt de regeling van de sanering van schulden van natuurlijke personen. Deze regeling is in 1998 in de Faillissementswet opgenomen en wordt ook wel de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) genoemd.

Uit evaluatie van de Wsnp en onderzoek naar ervaringen van rechtbanken en gerechtshoven kwamen signalen naar voren die enerzijds wijzen op een grote toeloop tot de regeling van schuldenaren voor wie gezien hun psychosociale of andersoortige problemen de regeling in wezen onvoldoende perspectief biedt en anderzijds op overbelasting van de rechterlijke macht met taken die niet voor haar bedoeld zijn. Dit wetsvoorstel strekt ertoe deze regeling te vereenvoudigen en de toegang tot de regeling beter te beheersen door de toegang te beperken tot die schuldenaren die 'er klaar voor zijn' en door de werklast voor de rechterlijke macht en de bewindvoerders te verlichten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2007 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2004

titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Hoofdlijnen

  • ter versterking van het minnelijk traject wordt een zgn. gedwongen schuldregeling geïntroduceerd, om schuldeisers die ten onrechte weigeren mee te werken aan een buitengerechtelijk akkoord te kunnen dwingen tot medewerking;
  • aan de schuldenaar en het schuldsaneringsverzoek worden hogere eisen gesteld;
  • de wettelijke regeling wordt op onderdelen, zoals het saneringsplan, de voorlopige toepassing en de verificatievergadering, vereenvoudigd;
  • de beëindigingsgronden - zonder schone lei - worden verruimd voor diegenen die er achteraf bezien niet in thuis horen;
  • het toepassingsbereik van de regeling wordt uitgezonderd van zwaardere strafrechtelijke vergrijpen.


Documenten