30.031

Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Europese lidstatenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 90/435/EEG (de 'moeder-dochterrichtlijn')PDF-document, zoals gewijzigd door richtlijn 90/123/EG.

De 'moeder-dochterrichtlijn' voorziet in gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan vrijstelling van bronheffing wordt verleend voor winstuitkeringen door dochtermaatschappijen aan moedermaatschappijen. Daarnaast verplicht de richtlijn om dubbele belastingheffing op winstuitkeringen door dochtermaatschappijen op het niveau van moedermaatschappijen te voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 oktober 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2005

titel

Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/123/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lidstaten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005


Documenten