30.131

Wet maatschappelijke ondersteuningDit wetsvoorstel stelt gemeenten in staat samenhangend lokaal beleid te ontwikkelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van burgers. De zorg aan mensen met een ernstige, langdurige hulpvraag dient - ook op de lange termijn - gewaarborgd en betaalbaar te blijven. Daartoe wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) geleidelijk teruggebracht tot waarvoor hij aanvankelijk bedoeld was: een volksverzekering voor risico's die particulier niet te verzekeren zijn, zoals de gevolgen van chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke handicaps en verpleeghuiszorg.

Het is de bedoeling dat mensen die dat kunnen meer dan nu het geval is, in de eigen sociale omgeving oplossingen zoeken voor problemen die zich voordoen. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen draagkracht. Om meer samenhang te brengen in de voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, worden de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en (op termijn) de Welzijnswet 1994 ingetrokken. Door verschillende wetten en regelingen te bundelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) krijgen gemeenten meer mogelijkheden om regie te voeren over samenhangende activiteiten van aanbieders van zorg, wonen, welzijn en dienstverlening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 februari 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel is op 27 juni 2006 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 mei 2005

titel

Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2007


Hoofdlijnen

Onder maatschappelijke ondersteuning valt:

  • het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
  • op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
  • het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
  • het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
  • het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
  • het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
  • het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
  • het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
  • het bevorderen van verslavingsbeleid.


Documenten

37