30.340

Goedkeuring Verdrag inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologieDit wetsvoorstel keurt het Verdrag tussen Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Frankrijk inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie (Trb. 2005, 226)PDF-document goed. Op basis van het Verdrag van Almelo (Trb. 1970, 41) van 4 maart 1970 is de tripartiete uraniumverrijkings-organsiatie Urenco in het leven geroepen. Bij brief van 26 november 2003 (TK 29.200 XIII, nr. 33) slot-icoon heeft de Minister van Economische Zaken medegedeeld dat Urenco een commerciële overeenkomst met het Franse staatsbedrijf Areva/Cogéma heeft gesloten. Op basis van die overeenkomst zullen beide bedrijven gezamenlijk verder gaan met de ontwikkeling en productie van de ultracentrifugetechnologie.

Dit verdrag verplicht Frankrijk het beleid en de uitvoering van non-proliferatie en beveiliging van de ultracentrifugetechnologie, zoals dat door Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië op basis van het Verdrag van Almelo is ontwikkeld, over te nemen. Omdat door deze samenwerking de ultracentrifugetechnologie ter beschikking komt van een derde land, Frankrijk, dient daarmee een verdrag te worden gesloten met de bedoeling het weglekken van kennis over de ultracentrifugetechnologie zowel met het oog op non-proliferatie als om commerciële redenen te verhinderen.

Een groter aantal Tweede Kamerleden dan wettelijk vereist heeft gevraagd om het Verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamers voor te leggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 april 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 279 van 22 juni 2006.


Kerngegevens

ingediend

2 december 2005

titel

Goedkeuring van het op 12 juli 2005 te Cardiff totstandgekomen Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie (Trb. 2005, 266)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken
  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten