30.407

Goedkeuring verdrag grensoverschrijdende politiële samenwerking en samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden (Trb. 2005, 86 en 241)Dit wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van het te Enschede totstandgekomen Verdrag inzake de grensoverschrijdende politiële samenwerking en de samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden (Trb. 2005, 86PDF-document en 241PDF-document).

Het verdrag heeft tot doel de bestaande mogelijkheden tot politiële samenwerking in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en in het kader van de voorkoming en opsporing van strafbare feiten, te verruimen. Het beoogt daarmee mede knelpunten op te lossen die de Nederlandse en Duitse politiediensten bij de uitoefening van hun taken ondervinden. De knelpunten betreffen drie categorieën: het ontbreken van bevoegdheden grensoverschrijdend op te treden in spoedeisende situaties, het ontbreken van juridische mogelijkheden om grensoverschrijdend bijstand te verlenen, bijvoorbeeld bij grote manifestaties en betogingen, en er zijn knelpunten op het gebied van informatie-uitwisseling tussen de onderscheidenlijke politiediensten.

Het verdrag heeft betrekking op ambtenaren die politietaken verrichten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 april 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 255 van 6 juni 2006.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2005

titel

Goedkeuring van het op 2 maart 2005 te Enschede totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlandsen en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de grensoverschrijdende politiële samenwerking en de samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden (Trb. 2005, 86 en 241)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten